YAVU AESTHETICS

"Stylisches YAVU® - Poster!" A1

Item no.: 4260523871297

IRI GOLD SCALPING® - Poster!" A1

Item no.: 4260523871419

IRI GOLD SCALPING® black & gold

Item no.: 4260523870856

IRI GOLD SCALPING® Flyer (10 Stk.)

Item no.: 4260523870139

IRI GOLD SCALPING® Flyer (10 Stk.)

Item no.: 4260523871426

IRI GOLD SCALPING® gold

Item no.: 4260523870535

IRI® FILLER S600 (1 ml/24 mg)

Item no.: 4260523871495

IRI®Fadenlifting 10 Pck. á 12 Stk

Item no.: 4260523871501

IRI®PEN 0,3ml Dosierkammern (10 Stk.)

Item no.: 4260523870238

IRI®Scribe Gold (5 Stk.)

Item no.: 4260523870542

PLASMA Poster Plasmatechnologie

Item no.: 4260523870832

YAVU® Anstecknadel

Item no.: 4260523870528